من را به حال خودت بگذار علیرضا اکبری ماکویی tag:http://alireza-akbari.ir 2020-09-25T18:37:08+01:00 mihanblog.com نسخه ویدیویی "مثل هرگز، شبیه همیشه" 2014-04-15T20:28:07+01:00 2014-04-15T20:28:07+01:00 tag:http://alireza-akbari.ir/post/6 علیرضا اکبری ماکویی [http://www.aparat.com/v/9oOGH]شعرها: از کتاب "من را به حال خودت بگذار"موسیقی: Metamorphosis Two, Philip Glass
شعرها: از کتاب "من را به حال خودت بگذار"
موسیقی: Metamorphosis Two, Philip Glass
]]>
ویلچر 2013-06-15T13:26:41+01:00 2013-06-15T13:26:41+01:00 tag:http://alireza-akbari.ir/post/5 علیرضا اکبری ماکویی     می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید --- ویلچر -شنوندگان عزیزتوجه فرماییدبا پاهای خودشان رفته بودندآنها که نشسته هم ایستاده‌اند
می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید
--

- ویلچر -

شنوندگان عزیز
توجه فرمایید

با پاهای خودشان رفته بودند
آنها که نشسته هم ایستاده‌اند
]]>
روادید 2013-06-12T17:19:10+01:00 2013-06-12T17:19:10+01:00 tag:http://alireza-akbari.ir/post/4 علیرضا اکبری ماکویی     می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید --- روادید -به آن بدی که به‌نظر می‌رسد نیستبدتر از آن استبهشتی که بشویهیچ جهنمی راهت نمی‌دهندمحکوم به راه راست‌و حسرت ترکستانیاز من می‌شنوی باید گشتهفت شهر عشق نشدآنتالیابا گیوهآدیداسیا پوتینفرقی نمی‌کنداز لنین هم با نیت خیرحاجت گرفته‌اند
می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید
--

- روادید -

به آن بدی که به‌نظر می‌رسد نیست
بدتر از آن است

بهشتی که بشوی
هیچ جهنمی راهت نمی‌دهند
محکوم به راه راست‌و حسرت ترکستانی

از من می‌شنوی باید گشت
هفت شهر عشق نشد
آنتالیا

با گیوه
آدیداس
یا پوتین
فرقی نمی‌کند
از لنین هم با نیت خیر
حاجت گرفته‌اند
]]>
مثل هرگز، شبیه همیشه 2013-06-11T20:13:30+01:00 2013-06-11T20:13:30+01:00 tag:http://alireza-akbari.ir/post/3 علیرضا اکبری ماکویی     می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید --- خرگوش و لاک‌پشت -به پایان که برسیخط می‌شوداز آغاز که دور شوینقطهعجله نکنهر قدم به جلوراه بازگشت را بلندتر می‌کند--- پرنده یا پرواز -پرنده‌ای که روز اول پاییز رفتهآخرین شب بهار هم باز نخواهد گشتبا این همهپرنده را به خاطر بسپارپروازفقط او را از ما گرفت--- دریاچه بی دریاچه -من با همین ماه نصفه‌و نیمهچند آسمانآدم‌تر شدمتازه نه پلنگ بودمو نه گرگیکه به عادت ماهانه زوزه بکشدنهایت‌اشجوجه- اردک زشتی بودمکه دلش می‌خواستقو بمیرد-
می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید
--

- خرگوش و لاک‌پشت -

به پایان که برسی
خط می‌شود
از آغاز که دور شوی
نقطه
عجله نکن
هر قدم به جلو
راه بازگشت را بلندتر می‌کند

--

- پرنده یا پرواز -

پرنده‌ای که روز اول پاییز رفته
آخرین شب بهار هم باز نخواهد گشت
با این همه
پرنده را به خاطر بسپار
پرواز
فقط او را از ما گرفت

--

- دریاچه بی دریاچه -

من با همین ماه نصفه‌و نیمه
چند آسمان
آدم‌تر شدم
تازه نه پلنگ بودم
و نه گرگی
که به عادت ماهانه زوزه بکشد
نهایت‌اش
جوجه- اردک زشتی بودم
که دلش می‌خواست
قو بمیرد

--

- مثل هرگز، شبیه همیشه -

برای آدم طولانی
هر کوچه‌ای خیابان است

با هر قدم
چند پیاده‌رو عاشق‌تر می‌شود
با هر کوچه
چند مدرسه
باباتر

هنوز نرسیده به تو سلام می‌کند
پیش از آنکه نگاهش کنی پیر می‌شود
و بدون خداحافظی می‌میرد

--

- معاشقه به روایت همسایه -

این آسمان
احتمالا صبح است
خورشیدی که از روز قبل مانده
روشن نمی‌شود

زن‌ها کنار خیابان شکوفه می‌کنند
مردها از حیاط همسایه میوه می‌چینند

این صبح
تا غروب
امروز است

--
موسیقی:
Philip Glass: Metamorphosis Two from Solo Piano
]]>
صبح بخیر آقا 2013-06-11T05:09:13+01:00 2013-06-11T05:09:13+01:00 tag:http://alireza-akbari.ir/post/2 علیرضا اکبری ماکویی     می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید --- صبح بخیر آقا -پری موبلندیکه با رویایش به خواب می‌رفتیامروزواقعیت کم‌پشتی در آشپزخانه استروزها نگاهش نمی‌کنیتا شب خواب تازه ببینی--موسیقی:Philip Glass: The Poet Acts from The Hours
می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید
--

- صبح بخیر آقا -

پری موبلندی
که با رویایش به خواب می‌رفتی
امروز
واقعیت کم‌پشتی در آشپزخانه است

روزها نگاهش نمی‌کنی
تا شب خواب تازه ببینی

--
موسیقی:
Philip Glass: The Poet Acts from The Hours
]]>
معاشقه با یک جمله طولانی 2013-06-08T12:27:33+01:00 2013-06-08T12:27:33+01:00 tag:http://alireza-akbari.ir/post/1 علیرضا اکبری ماکویی     می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید --- نوشین -من با نسیمیکه از صبح تو وزیدهقاصدک شده‌اماین رقص آسانبا باداتفاق نمی‌افتاد--- معاشقه با یک جمله طولانی -هیچ آدم عاقلیبعد از ظهر یک روز پاییزی را ول نمی‌کندبرودبه جای قدم زدن با توسرما بخورد--موسیقی:Arvo Part: Spiegel im Spiegel from Alin. Sergei Bezrodny (piano), Vladimir Spivakov (violin)
می‌توانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید
--

- نوشین -

من با نسیمی
که از صبح تو وزیده
قاصدک شده‌ام
این رقص آسان
با باد
اتفاق نمی‌افتاد

--

- معاشقه با یک جمله طولانی -

هیچ آدم عاقلی
بعد از ظهر یک روز پاییزی را ول نمی‌کند
برود
به جای قدم زدن با تو
سرما بخورد

--
موسیقی:
Arvo Part: Spiegel im Spiegel from Alin. Sergei Bezrodny (piano), Vladimir Spivakov (violin)
]]>