من را به حال خودت بگذار
خورشیدی که از روز قبل مانده روشن نمی‌شود